Smokeout Thankyou

Thanks for the feedback.

Brandon